Giải pháp giám sát máy công cụ CNC trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0