Sử dụng phần mềm để thu thập dữ liệu tính toán OEE