Những ưu điểm và nhược điểm khi ứng dụng xe tự hành AGV vào nhà máy 4.0 (Automated guided vehicles)