Chỉ số OEE và sự kết hợp với IoT (Internet of things)